fbpx

ANSÖKNINGSPROCESSEN

Enligt svenska migrationslagar så har du rätt att söka asyl om du har en rädsla för förföljelse på grund av din sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Förföljelsen kan komma från myndigheter, andra grupper eller individer i ditt hemland. I Sverige kan du söka asyl på Migrationsverket eller vid den svenska gränsen. Ditt ärende kommer att bedömas individuellt.

- kommer du att ha ett kort samtal om anledningen till att du söker skydd

- kommer dina fingeravtryck registreras (om du är äldre än 14)

- kommer du att fotograferas 

Under asylprocessen kan en jurist utses till ditt offentliga biträde. Men eftersom alla jurister inte har  HBTQI-kompetens kan du be om att få en jurist som Newcomers Youth rekommenderar. Du måste, om möjligt, informera Migrationsverket om att du vill ha en jurist som Newcomers Youth rekommenderar i ett tidigt skede av processen.

Behöver du tips på jurister med HBTQI-kompetens, maila oss via kontaktformuläret på denna sida. Vi erbjuder även stöd för att hitta en handläggare, tolk eller ett offentligt biträde som är av ett visst kön eller som har gedigen HBTQI-kunskap.

Migrationsverket kontrollerar först om ett annat land än Sverige är ansvarigt för att hantera din asylansökan. Det är fallet:

om du redan har uppehållstillstånd eller har sökt asyl i ett annat EU-land

om du har kommit till Sverige ensam och du har familjemedlemmar i ett annat EU-land

Dessa regler finns i Dublinförordningen. Läs mer om det här.

Om Sverige ansvarar för din asylansökan:

- du kommer då kallas till en muntlig utredning. En muntlig utredning är ett längre samtal än det du hade när du registrerade asylansökan. Du har din handläggare från Migrationsverket, ditt offentligt biträde och en tolk med dig under samtalet.

- du ska under samtalet lämna bevis till Migrationsverket som styrker att du har asylskäl samt även bevisa att du är den du säger att du är.

I det här mötet kommer du att behöva prata om din situation ännu mer i detalj. Du kommer även behöva lägga fram bevis för dina asylskäl. Ibland blir du inbjuden till ett kompletterande möte.

- att Migrationsverket kommer att ställa frågor om din identitet

- att du ska förklara varför du söker asyl

- att vara direkt och öppen om de upplevelserna du har gått igenom.

Om du har svårt att prata om dina upplevelser under intervjun har du när som helst rätt att be om en paus. 

Samtidigt, försök komma ihåg:

- att det är viktigt att ge så mycket information om din situation som möjligt till Migrationsverket

- att det är viktigt att du tar dig tid att förbereda dig inför den muntliga utredningen. Detta ska du göra eftersom det är bättre för din asylprocess om du kan öppna upp och dela med dig av dina erfarenheterna av att vara HBTQI-person i ditt hemland

-  att det är viktigt att berätta om hur du blivit behandlad som HBTQI-person

- att det är viktigt att dela med dig av vilka konsekvenser och risker du skulle drabbas av om du någonsin behövde återvända till ditt hemland

Påminnelse: Migrationsverket har tystnadsplikt, vilket innebär att de inte får berätta för någon annan vem du är eller skälen till din asylansökan.

– Du kan bo i Sverige om Migrationsverket beslutar att du beviljats uppehållstillstånd

– Du kan överklaga till Migrationsdomstolen om din ansökan avslås

-Prata med ditt offentligt biträde för att får hjälpa med att överklaga

-FN:s konvention om barns rättigheter är svensk lag. För personer under 18 år det innebär att migrationsverket måste ta måste ta hänsyn till bland annat ditt välbefinnande, din hälsa och din utveckling.

Asyl betyder fristad. När en person söker asyl söker hen skydd i ett annat land än i det landet hen bott på innan Sverige.


Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom från att söka till slutligen vilket beslut/avslag hen får av migrationsverket.


Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Hen har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan.


Avslag på asylansökan betyder att en person har fått nej på sin ansökan om asyl. Hen får inte stanna i Sverige.


Beslut i ett asylärende är när personal på Migrationsverket har bestämt om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.


Dagersättning är ett bidrag som en asylsökande kan ansöka om ifall hen inte har egna pengar.


Dom i ett asylärende är när Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen, efter ett överklagande, prövat om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.


Flykting är en person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl.


God man är en person som ska ta hand asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det.


Heteronormen leder till att personer som inte passar in i mallen genom att bryta mot normer för kön och sexualitet på olika sätt missgynnas och löper större risk att bli utsatta för osynliggörande, trakasserier och våld. Samtidigt innebär det att den som följer normen på olika sätt gynnas och får privilegier av det. Heteronormen påverkar med andra ord alla, oavsett om man befinner sig inom normen eller om man bryter mot den.


Inhibition betyder att Migrationsverket eller en migrationsdomstol beslutar att tillfälligt avbryta en persons resa tillbaka till hemlandet eller till ett annat land.


Myndighet är en statlig verksamhet som styrs av regeringen. Myndigheterna ska se till att samhället fungerar som det ska enligt de lagar som riksdagen har bestämt.


Offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Hen kan hjälpa asylsökande med ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat.


Processförare är en person som talar för Migrationsverket i en migrationsdomstol.


Socialtjänsten finns i varje kommun. Personalen arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan.


Uppehållstillstånd betyder att en person har fått ja på sin ansökan om asyl. Hen får stanna i Sverige.


Utlänningslagen är en lag som bland annat innehåller reglerna för om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte. Riksdagen beslutar om lagarna.


Överklaga betyder att en person skriver till en myndighet eller domstol att hen inte håller med om det som myndigheten eller domstolen har bestämt och att hen vill att myndigheten eller domstolen ska ändra beslutet.

Källa: www.lsu.sewww.migrationsverket.se, www.rfsl.se