fbpx

Är det något ord som du inte förstår?
Här har vi förklarat flera ord som vi ofta använder.

Sexuell läggning kan delas upp i olika delar; sexuellt intresse (vem eller vilka man vill ha sex med), romantiskt intresse (vem eller vilka man blir kär i), sexuell praktik (vem eller vilka man har sex med), romantisk praktik (vem eller vilka man har kärleksrelationer med) och identitet (om och hur man beskriver sin sexuella läggning).

Asexuell är personer som inte känner sig intresserade av att ha sex eller inte känner sig sexuellt attraherad av andra.

 

Asyl betyder fristad. När en person söker asyl söker hen skydd i ett annat land än i det landet hen bott på innan Sverige.

 

Asylprocess är de olika stegen som en asylsökande går igenom från att söka till slutligen vilket beslut/avslag hen får av migrationsverket.

 

Asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Hen har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan.

 

Avslag på asylansökan betyder att en person har fått nej på sin ansökan om asyl. Hen får inte stanna i Sverige.

 

Beslut i ett asylärende är när personal på Migrationsverket har bestämt om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.

 

Bisexuell är personer som blir kär i eller sexuellt attraherad av personer oavsett kön. Det är upp till varje person att definiera sig själv.

 

Cisperson är, väldigt förenklat, den som inte är transperson. Helt enkelt en person vars kropp, juridiska kön och könsidentitet hänger ihop enligt normen.

 

Dagersättning är ett bidrag som en asylsökande kan ansöka om ifall hen inte har egna pengar.

 

Dom i ett asylärende är när Migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen, efter ett överklagande, prövat om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte.

 

Flykting är en person som har sökt asyl och får stanna i Sverige på grund av flyktingskäl.

 

God man är en person som ska ta hand asylsökande barns intressen när deras föräldrar inte kan göra det.

 

Heteronormen leder till att personer som inte passar in i mallen genom att bryta mot normer för kön och sexualitet på olika sätt missgynnas och löper större risk att bli utsatta för osynliggörande, trakasserier och våld. Samtidigt innebär det att den som följer normen på olika sätt gynnas och får privilegier av det. Heteronormen påverkar med andra ord alla, oavsett om man befinner sig inom normen eller om man bryter mot den.

 

Homosexuell är personer som blir kär i eller sexuellt attraherad av personer som har samma kön som sig själva. Det är upp till varje person att definiera sig själv.

 

Inhibition betyder att Migrationsverket eller en migrationsdomstol beslutar att tillfälligt avbryta en persons resa tillbaka till hemlandet eller till ett annat land.

 

Kön består av fyra olika delar: könsidentitet (mentalt kön), könsuttryck (socialt kön), tilldelat kön (biologiskt kön) och juridiskt kön. Könsidentitet är det kön som du känner dig som och identifierar dig med, eller om du inte identifierar dig med något kön. Könsuttryck syftar till hur du uttrycker ditt kön och det kön som andra ser dig som. Tilldelat kön är det kön som du får när du föds. Juridiskt kön är det kön som står i folkbokföringen, till exempel på id-handlingar och pass. Läs mer om kön i ordlistan.

 

Könsbekräftande behandling är ett samlingsbegrepp för olika sätt att ändra på kroppen så att den stämmer mer överens med könsidentiteten. Det kan till exempel vara hormonbehandling, olika typer av kirurgi, permanent hårborttagning eller röst- och kommunikationsträning.

 

Myndighet är en statlig verksamhet som styrs av regeringen. Myndigheterna ska se till att samhället fungerar som det ska enligt de lagar som riksdagen har bestämt.

 

Offentligt biträde är en person som kan svenska lagar. Hen kan hjälpa asylsökande med ansökan om asyl. Ett offentligt biträde är jurist eller advokat.

 

Processförare är en person som talar för Migrationsverket i en migrationsdomstol.

 

Pronomen är till exempel hon, han, hen och den – det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person (till exempel: hen är snäll, jag tycker om hen). Pronomen kan hänga ihop med ens kön/könsidentitet, men behöver inte göra det. Om man är osäker på någons pronomen kan man fråga i ett enskilt samtal (till exempel: ”Vilket pronomen har du?/Vilket pronomen vill du att jag använder om dig”).

 

Socialtjänsten finns i varje kommun. Personalen arbetar efter en lag som heter socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen handlar om vilken rätt till vård och omsorg alla i kommunen har. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som behöver hjälp och inte kan få hjälp av någon annan.

 

Queer är ett svårt begrepp att definiera. Det kan syfta till både identitet, sexualitet eller sexuell praktik. Om du till exempel vill bryta mot heteronormen eller använda ett annat begrepp för att beskriva dig själv istället för en viss könstillhörighet eller sexuell läggning kan queer användas.

 

Transperson är ett paraplybegrepp som syftar till att rymma hela den mångfald av identiteter, grupper och personer som på olika sätt identifierar sig med begreppet trans. Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes och som bestämdes av hur ens kropp såg ut och tolkades då. Begreppet transpersoner inbegriper människor som vill förändra sin kropp och byta juridiskt kön (transsexuell), personer som inte är vare sig kvinna eller man (till exempel bigender, genderqueer, ickebinär, intergender), människor som använder kläder och andra attribut som brukar anses som typiska för ett annat kön än det man blivit tilldelad (crossdresser, transvestit), artister som överdriver könskodade attribut när de uppträder (drag) och personer som inte vill, kan eller tycker att det är viktigt att definiera sig i fråga om kön (till exempel agender, ickebinär, neutrois, nongender). Trans har ingenting med ens sexualitet att göra, utan det handlar om könsidentitet. Som transperson kan man vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, asexuell eller något annat.

 

Uppehållstillstånd betyder att en person har fått ja på sin ansökan om asyl. Hen får stanna i Sverige.

 

Utlänningslagen är en lag som bland annat innehåller reglerna för om en asylsökande får stanna i Sverige eller inte. Riksdagen beslutar om lagarna.

 

Överklaga betyder att en person skriver till en myndighet eller domstol att hen inte håller med om det som myndigheten eller domstolen har bestämt och att hen vill att myndigheten eller domstolen ska ändra beslutet.

 

Källor: www.migrationsverket.sewww.transformering.sewww.umo.se